SamenkijkenWerkt

Welke rol kan de lokale politiek nemen voor agrariërs?

Op maandagavond 21 februari kijken 3 kandidaat raadsleden en 3 boeren in Calypso naar de toekomst van de boer. Er gaat namelijk veel veranderen in het landelijk gebied, althans zo lezen we in het nieuwe regeerakkoord. Daar staat dat tot 2035 maar liefst 25 miljard euro wordt uitgetrokken voor een ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied’. Dat programma moet de uitdagingen in de landbouw (oa de transitie naar kringlooplandbouw) en natuur (oa stikstofreductie en natuurverbetering) gaan aanpakken. Wat gaat dat precies betekenen voor de boeren en hoe zien zij hun toekomst tegemoet? En wat verwachten zij daarbij van de overheid en specifiek de gemeentelijke overheid?

Daarover gaan de boeren en kandidaat raadsleden onder leiding van gespreksleider Marleen Buijzer de dialoog aan. Onder meer zal gesproken worden over de voorgestelde ‘gebiedsgerichte aanpak’ waarbij per gebied ook inzichtelijk zal worden gemaakt wat het toekomstperspectief is voor de landbouw.

Eerder al benoemde de Sociaal Economische Raad (SER) in dat verband 7 zogenaamde transitiepaden voor de boer:

  1. ‘Hightech gesloten systemen’, zoals energie producerende kassen en innovatieve stallen;
  2. ‘Hightech open systemen’, zoals mozaïek akkerbouw en emissieneutrale gemengde bedrijven;
  3. ‘Zo duurzaam mogelijke landbouw’, bedrijven die de kringloop zoveel mogelijk trachten te sluiten;
  4. ‘Biologisch plus’, biologische bedrijven die steeds meer de principes van regeneratieve landbouw toepassen;
  5. ‘Maatschappelijke ondernemingen’, zoals Zorgboerderijen en Herenboeren;
  6. ‘Natuur en landschapsbeheer’, via langjarige pacht voor het realiseren van nieuwe natuur en voedselbossen;

    Uit: Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw’, SER juni 2021 (specifiek bladzijde 28-31).

 Hoe kijken de boeren naar deze transitiepaden en welke zien zij voor zichzelf weggelegd? En wat vinden de politici van het advies van de SER om als overheid ‘niet langer middelen maar doelen voor te schrijven, zodat ruimte wordt gegeven aan ondernemerschap’. Ook hierop zal in het gesprek worden ingegaan, wat is hier bijvoorbeeld precies de rol van de gemeentelijke overheid?

 

Wil je graag meer horen over de toekomst van de boer, kom dan op maandagavond 21 februari naar Calypso! (19.30u inloop)

 

Programma van de avond

19.30u              Inloop

20.00u             Introductie van het thema en de deelnemers oa aan de   
                             hand van een filmpje

20.30u              In dialoog samen kijken naar de toekomst van de boer
                              (o.l.v. Marleen)

21.30u              Afronding

22.00u             Einde avond

Share This