Samen
duurzaambouwen
Werkt.

Wat is duurzaam bouwen ?

Op vrijdag 4 maart 2022 organiseert Marc Gnodde een bijeenkomst over duurzaam bouwen. Maar waar gaat dat eigenlijk over?

In de komende jaren zal de gemeente Wijk bij Duurstede veel huizen gaan bouwen buiten de huidige bebouwde kom. In nu nog agrarisch gebied zullen misschien wel 1000 woningen van diverse afmetingen en bouwlagen verschijnen.

De huidige wet- en regelgeving geeft minimum eisen voor duurzaam bouwen. Er zal in een nieuwe wijk bijvoorbeeld geen aardgasnet meer aangelegd worden. Maar wat is duurzaam bouwen eigenlijk? En wat maakt dat we uiteindelijk trots kunnen zijn? Trots op de locatie en trots op de afzonderlijke gebouwen.

SamenWerkt. wil dat er in een vroeg stadium geluisterd wordt naar de wensen van onze inwoners. De gemeente kan dan met deze informatie met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen in gesprek. En misschien willen toekomstige bewoners zelf wel in coöperatief verband bouwen, het zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap CPO.

Wensen  als:

  • Hoe hoog mag er gebouwd worden
  • Hoeveel groen moet er blijven
  • Hoeveel sociale woningen moeten er komen
  • Welke materialen mogen er gebruikt worden
  • Hoe willen we de wijk inrichten
  • Welke voorzieningen moeten er komen
  • Wat is de onderlinge samenhang tussen deze wensen?

We hebben op 4 maart ´s middags vanaf 13:30 in het dorpshuis te Langbroek een tweetal sprekers en een aantal deskundigen in de zaal EN hopelijk veel geïnteresseerden.

Jaap Vermuë uit Almere Oosterwold zal vertellen hoe wijk door initiatieven van inwoners is ontwikkeld. Wat gebeurt er als niet de overheid of projectontwikkelaars alles bepalen. Wat levert dit op aan nieuwe sociale gemeenschappen, aan natuur, aan cohesie in de buurt. En welke variatie aan duurzame woningen komt er dan. Jaap zal als initiatiefnemer van het eerste uur vertellen wat er allemaal bij komt kijken als je je eigen woonomgeving gaat inrichten, wat de rol van de gemeente en de politiek is en wat zij geleerd hebben van dit gewaagde experiment.

Arno Harting zal vertellen wat we tegenwoordig onder duurzaam bouwen, of beter toekomstbestendig bouwen, verstaan. Beperkt zich dat tot de gebouwen, of is het ook iets dat de gehele gebiedsontwikkeling betreft? Alleen de energievoorziening en de hoeveelheid groen? Of ook functiemenging, medezeggenschap en meervoudig grondgebruik? En bij woningen alleen de hoeveelheid zonnepanelen? Of ook gebruikskwaliteit, milieubelasting van het materiaalgebruik en gezondheid? Mens- en milieuvriendelijk bouwen. Hij benoemt de thema’s en het instrumentarium om ambities vast te leggen, gedurende de bouw te volgen en na de oplevering te toetsen. Maar gelukkig heeft de gemeente al eerder een piketpaal geslagen.

Na de twee inleidingen zullen we met elkaar in gesprek gaan.

We kijken uit naar een levendige discussie!

Vrijdag 4 maart 2022
13:30 uur
Dorpshuis Langbroek

Meld je aan via info@samenwerktwbd.nl

Share This